اعضاء مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

وزیر محترم نفت
معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر محترم نیرو
مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران
مدیر محترم مالی شرکت ملی نفت ایران

اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

بیژن زنگنه (رئیس هیئت مدیره و وزیر نفت)
عباس شعری مقدم ( نایب رئیس هیات مدیره)
مرضیه شاهدائی ( عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)
فرناز علوی( عضو هیئت مدیره)
داود شاددل (عضو هیئت مدیره و مدیر مالی)

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.