پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

در راستای مصونیت سازی و کاهش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات داخلی و خارجی و ایمن سازی تاسیسات صنعت پتروشیمی کشور ، امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1389 تشکیل گردید . از آنجائیکه مجموعه اقدامات غیر نظامی بمنظور افزایش بازدارندگی ، کاهش آسیب پذیری ، تداوم فعالیتهای ضروری ، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات در قالب فعالیتهای پدافند غیر عامل تعریف می گردد این شرکت در گام نخست اقدام به طبقه بندی مجتمع های پتروشیمی از منظر حیاتی ، حساس و مهم بودن آنها نموده است که مهمترین اهداف این کار ، پیاده سازی الزامات و مصوبات پدافند در شرکتهای تولیدی و پروژه های صنعت پتروشیمی متناسب با ماهیت و وضعیت هر شرکت بوده است .

رویکردهای پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی :

پدافند سایبری

پدافند شیمیایی

پدافند زیستی (بیولوژیکی)

پدافند فنی و مهندسی

آمادگی در برابر تهدیدات

آثار و نتایج پدافند غیر عامل

- کاهش آسیب پذیری

- افرایش پایداری ملی

- دفاع در برابر تهدیدات

- تسهیل مدیریت بحران

- ایجاد تعامل ملی در شرایط اضطراری

- تولید بازدارندگی دفاعی

- تولید قدرت تداوم و تولید اقلام ضروری

اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران صنعت پتروشیمی عبارتند از :

- برنامه ریزی و تدوین برنامه های عمومی و تخصصی پدافند غیر عامل

- تشکیل کمیته های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی

- تشکیل ساختار سازمانی و شرح وظایف امور پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی

- لحاظ نمودن موضوعات پدافند غیر عامل در وظایف شرکتهای پتروشیمی خصوصی و نیمه خصوصی کشور

- سطح بندی و طبقه بندی تاسیسات و مجتمع های پتروشیمی از منظر ملاحظات پدافند غیر عامل

- پیاده سازی الزامات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکتهای پتروشیمی

- برنامه ریزی اجرای مانورهای سراسری پدافند غیر عامل

- تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل صنعت پتروشیمی

- انجام مطالعات مفهمومی و پایه پدافند غیر عامل در مجتمع های پتروشیمی

- بررسی وضعیت پایداری شبکه های اداری و صنعتی از منظر پدافند غیر عامل حوزه سایبر

- بررسی و تهیه طرح پدافند شیمیایی صنعت پتروشیمی کشور


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.