معرفی مدیریت سرمایه گذاری

در دور جدید خصوصی سازی و در راستای اجرای قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور فراهم کردن بستر و آماده سازی فضای سرمایه گذاری و تقویت فرآیند آن در صنعت پتروشیمی و همچنین با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته در اهداف جذب سرمایه های بخش خصوصی/ تعاونی، و منظور تحقق اهداف قانون برنامه توسعه در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز1404 صنعت پتروشیمی از طریق حضور فعال بخش غیردولتی در پتروشیمی، مرکز سرمایه گذاری (IC) برای جذب سرمایه گذار داخلی و در جهت تحقق اهداف زیر تشکیل گردیده است.

اهداف مدیریت سرمایه گذاری (IC)

1- اصلی ترین هدف، کوتاه ترین مسیر با کمترین زمان جذب در پاسخگوئی به سرمایه گذاران با ویژگی و رویکرد One Window

2- روان سازی جذب سرمایه های داخلی و ایجاد و معرفی فرصت های رقابتی سرمایه گذاری در این صنعت و جذب طرح و پیشنهادهای متقاضی سرمایه گذاری

3- کسب سهم بیشتر جذب سرمایه گذار داخلی در صنعت پتروشیمی و صنایع جنبی

4- کمک به بهبود شاخص های اقتصاد ملی (سهم پتروشیمی در GDP، صادرات غیرنفتی، صادرات کالاهای صنعتی و افزایش متغیر سرمایه گذاری به عنوان پیشران توسعه)

5- پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی در صنعت پتروشیمی و کمک به برقراری ارتباط با تجارت بین‏المللی و تحرک بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد منطقه ای با انتقال فن آوری، و افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور با توسعه سرمایه گذاری

6- حفظ و گسترش نام تجاری (Brand) شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)

7- کمک در ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق زنجیره ارزش و گسترش حلقه های تکمیلی تولید تا مصرف کننده نهائی.

ویژگی های مدیریت سرمایه گذاری (IC)

1- ویژگی اصلی مرکز یکپارچگی و انسجام کلیه فرآیند جلب و جذب سرمایه گذار و انجام کلیه فعالیتهای این فرآیند، تا اجرائی شدن سرمایه گذاری بصورت One Window با رویکردی حاکمیتی – توسعه ائی است.

2- اقدامات لازم جهت کمک به تأمین زیرساختهای اولیه از قبیل راه های دسترسی، انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز و ... با هماهنگی ارگان ها، سازمان ها و سایر ادارات ذیربط

3- هماهنگی و تسهیل در اعلام قیمت رقابتی، شفاف و دراز مدت خوراک جهت سرمایه گذار پتروشیمی از اصلی ترین متغیرهای مستقل فرآیند سرمایه گذاری غیر دولتی در رقابت با رقبای منطقه ای و مشوق های لازم به سرمایه گذاران، با هماهنگی وزارت نفت.

4- کمک و تسهیل رفع موانع زیر ساخت های لازم سرمایه گذاری در مناطق ویژه.

5- سازمان اجرائی و ساختار چابک از مسئولین مربوطه در تمامی مدیریت ها، بخش ها و امور ذیربط در سطحی با اختیارات کامل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی.


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.