بیانیه ماموریت منابع انسانی صنعت پتروشیمی

 

معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت سازمان حاکمیت وتوسعه ای پتروشیمی ج.ا.ا باتوجه به نقش حاکمیتی اش در حوزه منابع انسانی به نیابت از صنعت پتروشیمی، دولت، مردم و سایر ذینفعان، ماموریت دارد زمینه تامین و بکارگیری منابع انسانی متخصص ومتعهد را برای شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی کشور فراهم نماید. این معاونت با بهره گیری از تیم منسجمی از متخصصان منابع انسانی وهمکاری موثر با واحدهای متولی امور منابع انسانی در شرکتها وکلیه مراجع قانونی مربوطه ، بسترسازی جهت بروز رسانی قابلیتها ومهارتهای منابع انسانی را همگام با سطح فناوری جهانی و به منظور غلبه بر محدودیتهای دسترسی به فناوری های جدید، از اولویتهای اساسی خود می داند. این معاونت به منظور توسعه منابع انسانی حرفه ای و بهبود سهم این سرمایه گرانبها در ارزش افزوده ی محصولات و خدمات صنعت پتروشیمی، در پی ایجاد محیط کاری با ویژگی های زیرمی باشد:

- ارزش آفرین برای منابع انسانی وتجلی بخش فرهنگی غنی اسلامی

- حامی اعتماد واحترام متقابل در روابط بین فردی وسازمانی

- زمینه ساز ایجاد ارتباطات باز به منظور پرسشگری ، نقادی و گفتگوی سازنده و منصفانه

- ارزشگذار به رفتار عادلانی اسلامی و مهرورزانه با کارکنان

- حانمی مسئولیت پذیری و پاسخگویی فردی، تیمی و سازمانی نسبت به ذینفعان

- حامی تحقیق اصل شایسته سالاری و شایسته پروری

- ایجاد کننده فرصتهای یادگیری مستمر فردی، همکاری و یادگیری تیمی

- فرآهم کننده بسترهای لازم به منظور جذب، نشر و فراگیری سیستمی دانش و مهارت

- مسوق خلاقیت و نوآوری، تفکر سیستمی و استراتژیک

این معاونت خود را مکلف به موارد زیرمی داند:

توسعه منابع انسانی صنعت پتروشیمی:

- توسعه منابع انسانی متناسب با اهداف متعالی تعیین شده در اسناد فرادست کشور وصنعت به منظور فعالیت در کلاس جهانی

- فراهم آوری تصویر جامعی از عرضه و تقاضای کمی وکیفی نیوری کار مورد نیاز صنعت پتروشیمی وارائه ی راهکارهایی به منظور کاهش شکاف وموجود وهمچنین اصلاح علائم بازار کار نیروی انسانی صنعت پتروشیمی

- حمایت از شکل گیری، بهبود وارتقاء مراکز ارزیابی به منظور شکل دهی نظام شناسایی، جذب ،ارتقاء، مسیر پیشرفت شغلی وسیستم جانشینی مدیران صنعت پتروشیمی

- مطالعه وبررسی بازار نیروی کار بین المللی و بالاخص بازار رقبای نزدیک به منظور شناسایی ومعرفی نیروهای توانمند خارجی به شرکتهای صنعت

- توسعه برنامه ها،سیاستها و راحلهای منابع انسانی به منظور پاسخگویی به الزامات محیطی و نیازهای صنعت پتروشیمی کشور

- مطالعه و بررسی شکاف دانش،مهارت و نگرشی نیروی انسانی صنعت پتروشیمی در مقایسه با رقبا به منظور اختصاص منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش منابع انسانی

- طراحی، تکمیل و استقرار دیده بانی(رصدخانه) و بانک جامع اطلاعات منابع انسانی صنعت پتروشیمی به منظور دسترسی فعال و روزآمد به کلیه نیروهای موجود دربخش دولیت و غیر دولتی در هر زمان

- بررسی ومطالعه به منظور بهبود و یا تدوین نرمها و استانداردهای نیروی انسانی مورد نیاز صنعت در بخشهای مختلف در قالب برنامه های ملی ومحلی متناسب با نوع و محیط های ارائه خدمات

توسعه منابع انسانی سازمان حاکمیت صنعت پتروشیمی:

- مناسب سازی هنجارها و ارزشهای حاکم بر سازمان با نگاهی به تغییرات جهانی و ارزشهای اصیل اسلامی- ایران

- احترام وتکریم کارکنان به عنوان عصوی از جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن هویت ارزش انسانی آنها بدون توجه به مرتبه و مقام سازمانی

- تاسیس، بهبود و ارتقاء مراکز ارزیابی به منظور سنجش کمیت و کیفیت نیروهای کلیدی سازمان و به تبع آن، شکل دهی به نظام شناسایی، جذب، ارتقاء، مسیر پیشرفت شغلی و سیستم جانشینی

- حفظ و ارتقاء سطح تعهد منابع انسانی به تحقق توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی و تامین منافع ملی

- توسعه برنامه ها،سیاستها و راه حلهای منابع انسانی به گونه ای منسجم وهماهنگ با استراتژی و برنامه های کلان صنعت پتروشیمی در جهت پاسخگویی به نیازهای سازمان

- تنظیم سیاستها و اجرای برنامه های موثر به منظور حداکثر سازی بهره وری منابع انسانی در جهت ارتقاء عملکرد سازمان

- انجام مطالعه و بررسی های لازم به منظور اصلاح نظام پرداخت فعلی و همچنین تعیین ارزش نسبی خدمات تخصصی در گروههای مختلف شغلی و حرفه ای با هدف طراحی نظام عادلانه پرداخت مبتنی بر عملکرد با نگاه به وضعیت شرکتها و موسسات رقیب در محیط بین الملل

- ارتقاء، بهبود ودر صورت لزوم ایجاد زیرساختها، نظامها،فرآیندها و روشهای آموزش و بهسازی دانش، مهارت و نگرش نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف فردی و سازمانی و تسهیل در پاسخگویی اجتماعی

- طراحی، تکمیل، نوسازی و استقرار نظامهای بررسی عملکرد فردی و سازمانی در راستای ارتقای بهره وری منابع انسانی وتحقق اهداف سازمانی ، بازگشت سرمایه و تضمین وتامین رضایت ذینفعان

- بررسی وانجام مطالعات دوره ای به منظور شناسایی ذینفعان کلیدی و تشخیص شبکه روابط و میزان تاثیر آنها بر حوزه منابع انسانی

- نوسازی و بهسازی ساختار و معماری سازمانی و متناسب سازی آن با شرایط و اقتضائات در حال تغییر صنعت برای رقابت در محیط منقطه ای و بین المللی

- تلاش برای بهبود رفاه، رشد و حفظ و نگهداری منابع انسانی متعهد به اهداف کلیدی سازمان

- توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در صنعت پتروشیمی

مجموعه اقدامات فوق صورت خواهد پذیرفت تا صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران همواره دسترسی لازم به تعداد کا فی نیروی انسانی در گروهها و تخصصهای مختلف ، با مهارت ودانش مناسب، در مکان و زمان مناسب ، با تعمهد ، شایستگی و انگیزش کافی، با هزینه و بهره وری قابل قبول به منظور انجام کار درست و تحقق اهداف صنعت داشته باشد.

بررسی طرحها،‌روشها و هماهنگی مقررات اداری

ماموریت:

این اداره همواره در جهت بهینه سازی مقررات و ارتقاء سیستم اطلاع رسانی و ارتباط موثر و جامع با مسئولین و کارکنان در زمینه های مقررات پرسنلی، مصوبات، دستورالعمل ها و روش های پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل معضلات نیروی انسانی دفتر مرکزی ، شرکت های دولتی و خصوصی فعالیت مثمرثمری داشته است و همچنین با لحاظ نمودن سیاستها وخط مشی های حوزه منابع انسانی صنعت نفت و باتوجه به شرایط فعلی و آینده، مقتضیات عملیات و زمان و مکان، به طور مستمر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بر مبنای روش‌های علمی و مطالعاتی با توجه به سیاست‌های بلند مدت شرکت، ضرورت ها ونیازمندی های شرکتهای اصلی و تابعه، قوانین و مقررات موضوعه را پس از اخذ مجوز از هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکتها اعلام می­نماید.

واحد بررسی و هماهنگی مقررات و روش‌ها موظف است با بهره‌گیری از مهارتهای کارشناسان توانمند و باتجربه و دسترسی به علوم و فنون روز زمینه به روزرسانی، هماهنگی و یکپارچه سازی مقررات اداری و استخدامی را در اجرا فراهم آورده و با برقراری ارتباط مستمر ارکان اجرایی و کارشناسی در جریان تولید و استفاده از مقررات اداری و استخدامی، تفاسیر و تعابیر گوناگون را مرتفع وهماهنگ نماید.

اهم وظایف:

1- سرپرستی و نظارت کلی بر اجرای صحیح مقررات پرسنلی و ایجاد هماهنگی در این مورد بین ادارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه و وزارت نفت.

2- ابلاغ مقررات و قوانین به مدیریتها و شرکتهای تابعه و پاسخگوئی در کلیه موارد و رفع اشکال و ابهام از مفاد مقررات و تطبیق آنها با ضوابط اجرائی.

3- تهیه دفترچه و گزارشات سالانه مقررات، مصوبات و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت نفت.

4- اجراء، بروز رسانی و تکمیل سیستم مکانیزه مقررات و روشهای اداری و وب سایت.

5- تهیه دستورالعمل های اداری و استخدامی و ارائه به هیئت مدیره پتروشیمی و هماهنگی در اجراء در سطح مدیریتها و شرکتهای تابعه.

6- نظارت بر تکمیل و به روز نگهداشتن مجموعه مقررات پرسنلی و راهنمائی شرکتهای تابعه در این رابطه و رفع مشکلات اطلاعاتی مقرراتی شرکتها.

7- پاسخگوئی به نامه ها و سئوالات مقرراتی که از طرف مدیریتها و مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مطرح میگردد و تفسیر و تشریح نکات مبهم.

8- تفسیر مقررات در مواردی که مسئولین شرکت و شرکتهای تابعه از مقررات برداشتهای مختلفی دارند.

9- شرکت در جلسات وزارت نفت و شرکتهای اصلی جهت یکسان سازی و بررسی نقاط ضعف و قوت مقررات جاری.

10- سرپرستی و نظارت بر تطبیق نارسائی های اداری و استخدامی موجود با خط مشی ها و ارائه طریق جهت رفع آن.

بهره وری و هماهنگی تحول اداری

ماموریت:

هماهنگی و نظارت بر اجرای توسعه طرح جامع بهره وری صنعت نفت در راستای نقشه راه بهره وری کشور، هماهنگی و نظام بر اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، مدیریت و راهبری مجموعه فعالیت های نظام پیشنهادها، نظارت بر ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و فرهنگ سازی و نظارت بر اجرای الزامات تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

اهم وظایف:

1- اقدامات مربوط به طرح جامع بهره­وری صنعت نفت از طرح­های راهبردی مصوب وزارت نفت با همکاری چهار شرکت اصلی در حال اجراء می­باشد. هم اکنون با توجه به تصویب نقشه راه بهره­وری کشور در هیئت محترم دولت و همسو با نقشه راه بهره­وری وزارت نفت که ابلاغ خواهد شد شکل جدی تر و اجرایی­تر به خود می­گیرد.

2- پیگیری و زمینه­سازی برای اجرای مجموعه برنامه­های هشتگانه تحول اداری و اصلاح نظام اداری که خود محرکی برای پیشرفت و توسعه کشور و ابزاری مهم برای توسعه پایدار می­باشد به شرح ذیل:

مهندسی نقش و ساختار دولت دولت الکترونیک و هوشمندسازی

خدمات عمومی در فضای رقابتی مدیریت سرمایه انسانی

فناوری های مدیریتی فرهنگ سازمانی

صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری نظارت و ارزیابی

3- مدیریت و راهبری مجموعه فعالیت­های نظام پیشنهادها که بعنوان یکی از ابزارهای مهم بهره­وری می­باشد در کلیه شرکت­های تابعه دولتی پتروشیمی صورت پذیرفته و شاهد فعالیت­های چشم­گیر و وسیع در این زمینه بوده­ایم و دستاورد آن نیز با صرفه اقتصادی بالا و کاهش هزینه­ها و کیفیت محصولات و خدمات و رضایتمندی کارکنان و ذینفعان بوده است. همچنین شروع مجدد فعالیت نظام پیشنهادها در ستاد شرکت از سال 1392 با دستور جناب آقای مهندس شعری مقدم از جمله این فعالیت­ها می­باشد.

4- ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی کشور از بعد شاخص­های عمومی و اختصاصی براساس بخشنامه معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ارتباط با شرکت­های تولیدی و خدماتی پتروشیمی و انتخاب و معرفی شرکت­های برتر پتروشیمی به وزارت نفت جهت حضور در جشنواره شهید رجایی. شاخص های قابل بررسی به شرح ذیل می باشد:

برنامه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری - برنامه فناوری های مدیریتی

برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری - برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

برنامه مدیریت سرمایه انسانی

5- انجام اقدامات، تهیه و تدارک ساز و کارهای لازم مرتبط با تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و پرسنل شرکت اعم از فرهنگ­سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی و تهیه گزارشات مربوطه در راستای آئین­نامه مربوطه وزارت نفت جهت اجرای بهتر طرح.

6- همکاری در برگزاری 5 دوره تعالی سازمانی پتروشیمی از سال 1389 تاکنون با هدایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی که مقدمات برگزاری دوره ششم آن در دست اقدام می­باشد و اقداماتی از قبیل مشاوره جهت اخذ سیستم های مدیریت کیفیت و انواع ایزوها و ...

ایثارگران

ماموریت:

با آغاز جنگ تحمیلی و گسترده استکبار جهانی و صدام بعثی علیه جمهوری اسلامی ایران و قرار داشتن بخش عظیمی از منابع و تاسیسات نفتی در مناطق مرزی غرب و جنوب کشور و بویژه استان خوزستان و هدف قرار دادن این منابع اقتصادی توسط دشمن به منظور قطع در آمدهای نفتی و ایجاد تنگنا و فشار اقتصادی مضاعف بر ملت ایران موجب گردید تا کارکنان انقلابی و زحمتکش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه وزارت نفت از همان ابتدای جنگ وارد عرصه دفاع مقدس شده و شرکت پتروشیمی تعداد 77 شهید و تعداد کثیری مفقودالاثر، اسیر و جانباز تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی نمایند و با ادامه و استمرار جنگ تحمیلی در طول هشت سال دفاع مقدس تعداد ایثارگران افزایش یابد.

از سوی دیگر با حضور داوطلبانه جمعی از کارکنان در جبهه های نبرد حق علیه باطل در طول هشت سال جنگ نابرابر و همچنین سیاستهای جذب نیروی انسانی مورد نیاز از بین عزیزان جانباز، آزاده و رزمنده و خانواده های معظم شهدا در بخشهای مختلف، شرکت ملی صنایع پتروشیمی پذیرای تعداد زیادی از این عزیزان گردید که آمار موجود بیانگر این موضوع می باشد.

اهم وظایف:

1- بر پایی جشن تجلیل از مقام شامخ جانبازان و آزادگان سر افراز در سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز ورود آزادگان. برگزاری مراسم ایام ا... دهه­مبارک فجر و تجلیل از خانواده­­های معظم شهدا و بزرگداشت روز زن و بزرگداشت روز مرد.

2- برگزاری جشنواره ورزش جانبازان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه در شش رشته ورزشی (تیراندازی، فوتسال، دارت، شنا، شطرنج، تنیس­روی­میز) جهت آمادگی برای شرکت در المپیاد ورزشی سراسری صنعت نفت.

3- بازدید از خانواده­های معظم شهدا به مناسبت هفته بسیج و دهه مبارک فجر و رسیدگی به مشکلات مطروحه ایشان.

4- برگزاری چهار اردوی فرهنگی زیارتی و سیاحتی در 3 فصل بهار، تابستان و پاییز جهت خانواده­های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان و ایثارگران.

5- برپایی غرفه­ی یکهزار و چهل شهید صنعت نفت، در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی تهیه فیلم و مصاحبه از ایثارگران.

6- پرداخت­ مساعدتهای ­­­مالی ­و­ حمایتی ­به ­ایثارگران­، ­پیگیری ­اجرای ­­مصوبه­های ­مربوط ­به­ خانواده­­های شهدا و ایثارگران.

7- حضور فعال در کنگره گرامیداشت یادواره شهید تندگویان.

8- استخدام فرزندان شهدا- جانبازان- حالت اشتغال- فوتی- بازنشستگان­ بر­اساس ­مصوبه ­1497.

9- شرکت در جلسات کمیسیون ماده 16و بررسی شکایات و حمایت از شکایاتها ایثارگران در جهت رفع مشکل آنان و ارائه دفاعیه بمنظور حفظ حقوق شرکت حسب مورد.

10- پرداخت ­کمک هزینه­ ازدواج و کمک ­هزینه تحصیلی­ ­به فرزندان کارکنان ­شهید­ و­ جانبازان ­حالت اشتغال.

11- راه اندازی تلفن گویا جهت پاسخگویی24 ساعته به ایثارگران و ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی به خانواده معظم شهدا و جانبازان حالت اشتغال.

12- شرکت در جلسات ستاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس.

13- عضویت در ستاد ایثارگران صنعت نفت و حضور در جلسه ماهانه ستاد ایثارگران با حضور مشاور محترم وزیر در امور ایثارگران و معاون محترم وزیر در توسعه سرمایه انسانی و مدیریت.

14- انجام کلیه امور مربوط به ایثارگران و شهدا به صورت روزانه.

15- رسیدگی ویژه به درمان جانبازان عزیز که مشکلات جسمی خاص دارند، صدور دفترچه درمانی به خانواده­ها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.

16- اخذ و هماهنگی بلیط پرواز جهت خانواده­های ساکن ماهشهر و پرداخت 50% هزینه­های بلیط.

17- تهیه و تحویل بن کالاهای غیر نقدی.

معاونت برنامه ریزی و تجهیز منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی

ماموریت:

ایجاد نظام جامع برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نیازهای نیروی انسانی،‌تناسب ویژگی های شغل و شاغل، برنامه ریزی جانشینی و مدیریت عملکرد در جهت تحقق اهداف و ماموریت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اهم وظایف:

1- فراهم کردن زمینه مساعد در جهت شکوفائی و پرورش استعدادها بمنظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی، استفاده از استعدادها برای بقاء سرمایه فکری سازمان و بهره وری نیروی انسانی براساس اصول برنامه ریزی نیروی انسانی در سطح کلان و خرد در قالب طرحهای گروه بندی مشاغل، سیستم ارزیابی، مسیرهای شغلی کارکنان، برنامه ریزی جانشینی و مدیریت عملکرد .

2- نظارت بر طراحی وتدوین برنامه های نیروی انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت در چارچوب راهبردها و خط مشی­های پرسنلی جهت سامان بخشیدن به وضعیت نیروی انسانی بعنوان مهمترین منبع استراتژیک شرکت از طریق تحلیل وضع موجود نیروی انسانی از نظر دانشها، مهارتها، استعدادها، توانائیها، انگیزشها، تعهدات سازمانی و رضایت شغلی در مقایسه با اهداف وانتظارات شرکت و شرایط مورد نیاز شغل وهدایت پروژه های تجزیه وتحلیل شغل بمنظور تعیین نیاز آموزشی مشاغل ، تدوین سیستم ارزیابی عملکرد وفراهم ساختن زمینه مناسب برای اجرای سایر اهداف پروژه از طریق مقایسه با خط مشی های پرسنلی و سیاستهای مدیریت و نظارت برحسن اجرای برنامه های فوق و نظارت و راهبری برنامه های پرورش مدیریت به کمک سیستم ارزیابی بمنظور کشف استعدادها در زمینه انتخاب، آموزش، گردش شغلی، انتصاب و نیز نظارت برمطالعات و بررسیهای تشخیص شایستگی های کارکنان و شناخت استعدادها از طریق تجزیه وتحلیل مندرجات فرمهای ارزیابی عملکرد و کانونهای ارزیابی جهت فراهم سازی زمینه های مناسب برای رشد وتعالی کارکنان.

آموزش و تجهیز منابع انسانی

ماموریت:

اهم وظایف:

برنامه­ریزی استراتژیک اداره کل آموزش و تجهیز منابع انسانی و کوشش در جهت ارتقاء سطح علمی و مهارتهای پرسنل متناسب با نیازمندیهای صنعت پتروشیمی و مطالعه و بررسی برنامه های پنج ساله، ده ساله و بیست ساله صنایع پتروشیمی و تحولات آن از نظر کاربرد تکنولوژی جدید و اتوماسون و تاثیراتی که در آموزش منابع انسان خواهد داشت و ارائه پیشنهادات لازم به مسئولین ذیربط بمنظور ملحوظ نمودن نتایج بررسیها در برنامه هایآتی و نیز تدوین دیدگاه،‌رسالت و ارزشهای بنیادین آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و برنامه ریزی استراتپیک براساس دیدگاه تدوین شده، ‌تجزیه و تحلیل نقاظ ضعف و قوت درون سازمانی و همچنین فرصتها و تهدیدهای برون سازمانی و نظارت بر حسن اجرای آزمونها و مصاحبه های فنی و استخدامی و بررسی و برآورد احتیاجات آموزشی کارآموزان جدیدالاستخدام و تعیین خط مشی های آموزشی و همچنین پیش بینی نیازمندیهای آموزشی واحدهای مختلف فنی، عملیاتی، اداری، مالی و بازرگانی و طرحهای در دست اجراء از نظر تخصص و مهارت از طری مطالعه طرحها و برنامه های واحدهای فوق الذکر.


تامین نیروی انسانی

ماموریت:

جذب نیروی انسانی مناسب برای سمت مناسب از طریق انتخاب نیروی اصلح و رعایت عدالت استخدامی و شناسائی نیروی انسانی شایسته و باتجربه از منابع داخلی و خارجی (درون و برون سازمانی) از طریق کاریابی و انتقال.

اهم وظایف:

واحد کاریابی و انتقالات

1 – کاریابی/ انتقال کارکنان واحدهای تابعه صنعت نفت

2 – بررسی نیازمندیهای نیروی انسانی و انعکاس آن به سایر واحدهای صنعت نفت

3 – انتقال از واحدهای تابعه پتروشیمی به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بالعکس

4 – اخذ موافقتهای لازم از مراجع ذیصلاح بمنظور انتقال کارکنان حسب ضرورت

5 – بررسی و پاسخ به درخواستهای واصله از مراجع ذیصلاح در خصوص کاریابی / انتقال

واحد جذب و استخدام

1 – برگزاری آزمونهای استخدامی (در صورت نیاز)

2 – تغییر وضعیت استخدامی فرزندان شهید شاغل قراردادی مدت معین و مدت موقت به قانون نفت

3 – جذب افرادی که دو نفر بستگان درجه یک آنان به شهادت نائل آمده اند و جذب یکی از فرزندان کارکنان فوت شده ناشی از کار (دستورالعمل 101823)

4 – جذب یکی از فرزندان کارکنان (شهید ، جانباز 25% و بالاتر و آزاده شرکتی - مصوبه 1497)

5 – بکارگیری نیروهای امریه طرح نظام / نخبه وظیفه

6 – جذب بورسیه های صنعت نفت

7 – تجدید قراردادهای کارکنان قراردادی (مدت معین/ مدت موقت/ مشاوره ساعتی)

8 - بررسی و کاریابی درخواستهای کار واصله از مراجع ذیصلاح و ارائه پاسخ لازم

9 – بررسی و پاسخ به شکوائیه های واصله از مراجع ذیصلاح

10 – اعاده بکار جانبازان (کمیسیون ماده 16)

11- انعقاد قرارداد موردی حسب مجوزهای صادره

12 – مکاتبات تعدیل مدرک تحصیلی با سه شرکت اصلی و انعکاس نتیجه به امور اداری

13 – سایر مکاتبات متفرقه

پژوهش و توسعه منابع انسانی

مأموریت­ها:

1- طراحی الگوهای مدیریتی بومی برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی

2- انجام پژوهش­های کاربردی برای شناسایی حل مسائل و مشکلات کارکنان

3- توسعه و انسجام بخشی به پژوهش­های منابع انسانی

4- پیش­بینی و آینده­نگری در حوزه منابع انسانی و تغییر و تحول در آن

5- ارایه اطلاعات و دانش تحلیلی و کاربردی به مدیریت جهت تسهیل در تصمیم­گیری­های منابع انسانی

6- اجرای طرح­های پژوهشی به منظور اصلاح و بهبود فرایندها

اهم وظایف:

1- طراحی مدل­های بومی منابع انسانی (مدیریت عملکرد، جانشین­پروری، تعالی، مدیریت دانش، سنجش اثربخشی و ...)

2- افزایش اثربخشی پژوهش­های کاربردی

3- تسهیل فرایند تصمیم­گیری در حوزه منابع انسانی

4- ایجاد زیربنا و امکان آینده پژوهشی در حوزه منابع انسانی

5- جلب مشارکت سایر واحدهای مدیریت اداری و آموزش در انجام پژوهش­ها

6- شناسایی مسائل و مشکلات کارکنان وارایه راه حل برای آنها با مشارکت خود آنها

معاونت امور اداری و خدمات مدیریت

امور اداری

امور کارکنان

ماموریت:

حیطه کاری امور اداری ، منابع انسانی است که اساس هر سازمان و تشکیلات می باشد و امور کارکنان بر مبنای تعریف مدیریت منابع انسانی که همان استراتژیک در باب جذب و توسعه ، انگیزش و نگهداری نیروهاست گام برمی دارد و ما مکلف به ارائه خدمات هستیم زیرا امور اداری نقش پدر و مادر سازمان را ایفا می کند.

اهم وظایف:

1 – تعیین پایه شخصی و حقوق کارکنان و پرداخت اضافات عمومی ، شایستگی و ترفیعاتی آنان

2 – اقدامات لازم درخصوص احتساب سوابق بازنشستگی و نقل و انتقال کسورات

3 – بررسی­­وپرداخت وام­های مسکن، خودرو، پس­انداز و ودیعه امانی مسکن و همچنین شارژ نفت کارت کارکنان

4 – پرداخت کلیه کمک هزینه ها و فوق العاده های متعلقه به کارکنان

5 – اقدامات اداری مربوط به انتصاب و ترفیعات کارکنان

6 – اقدامات اداری مربوط به به حضور و غیاب ، مرخصی ها و کسر ساعات کار جانبازان و شهدا

7 – انجام کلیه اقدامات اداری مربوط به خاتمه خدمت اعم از بازنشستگی، بازخریدی و استعفا و همچنین اعاده بکار کارکنان

8- صدور برگ­های اقدامات پرسنلی و احکام مرخصی، حقوق و مزایا و احکام هیات­های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

9 – اخذ مجوزات و اقدامات اداری مربوط به ماموریت و کارکنان انتقالی

10 – اخذ مجوزات لازم درخصوص ماموریت خارج از کشور و پرداخت و تسویه حساب ارزی مربوطه و همچنین محاسبه و پرداخت مطالبات ماموریت­های داخل کشور کارکنان

11 – اقدامات اداری مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، تعدیل مدرک، بررسی و تعیین سوابق در شورای مربوطه

12 – جمع­­آوری و ارائه اطلاعات، آمار و شناسایی کارکنان و بایگانی مدارک در پرونده های پرسنلی، حقوق و دستمزد و برنامه ریزی و همچنین اسکن آنها

13 – صدور گواهی­های اشتغال بکار و خاتمه خدمت و معرفی نامه جهت باشگاهها ، صدور کارت شناسایی و اخذ چک کارمندی

14 – بررسی و تائید و یا عدم تائید کلیه اعلامیه­های مربوط به حقوق و مزایا، مستمری، ماموریت و سایر هزینه­های پرسنلی

روابط کار و مددکاری اجتماعی

ماموریت:

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هرکشور است. بسیاری از جوامع باوجود برخورداری از منابع سرشار، بدلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب را نداشته و برخی جوامع به رغم کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و مناسب گام های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترقی را برای رسیدن به رفاه و آسایش طی کرده اند. از همین رو پس از انقلاب صنعتی مدیران سازمان ها و کارخانه ها در برنامه ریزی های بلند خود شاخص های ارتقاء کمیت و کیفیت تولیدات را بر توجه خاص به نیروی انسانی و سطح رضایت کارکنان معطوف داشته اند.

روابط کار

ماموریت:

روابط کار بعنوان بازوی مدیریت و پل ارتباطی بین کارکنان و مدیران رسالت اصلی خود را در حفظ و صیانت از نیروی انسانی و بهداشت روانی کارکنان دانسته و با تنظیم روابط کارکنان و مدیریت از بدو استخدام تا بازنشستگی، تمامی اقداماتی را که در قلمرو بحث مدیریت منابع انسانی حائز اهمیت است با هدف استیفاء حقوق کارکنان و کارفرما بعهده دارد.

اهم وظایف:

1- استماع و بررسی مشکلات فردی، شغلی، سازمانی و فراسازمانی کارکنان در جهت حفظ امنیت روانی و اجتماعی و ارائه مشاوره ها و راهنمایی های لازم و اعلام نتیجه به مبادی ذیربط.

2- رسیدگی به شکایات و گله مندی ها ی مردمی و کارکنان صنعت پتروشیمی واصله از مراجع ذیصلاح کشوری اعم از دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات عالی وزارت نفت، سازمان ها و ارگان های نظارتی و بازرسی و اعلام نتیجه به آنها.

3- رسیدگی و بررسی حوادث کارکنان صنعت پتروشیمی اعم از حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار، چگونگی و علل وقوع حوادث، اخذ نظر از شورای عالی پزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و پرداخت غرامت به مصدومین و بازماندگان افراد متوفی طبق مقررات صندوق تأمین آتیه کارکنان.

4- بررسی شکایات ذینفعان واصله از هیأت های رسیدگی به حل اختلاف و تجدیدنظر اداره کار و تأمین اجتماعی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 16 جانبازان، مراجع قضایی و تنظیم لوایح و گزارشات لازم و شرکت در جلسات مراجع فوق.

5- بررسی آسیب های اجتماعی، سیاستگزاری، پیشگیری و اقدامات تأمینی و ایفای مسئولیت های اجتماعی (CSR)با هماهنگی سایر شرکت های اصلی در سطح صنعت نفت.

6- انجام کلیه امور محوله، مأموریت ها، مکاتبات با واحدهای داخلی و شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بمنظور حل و فصل امور مربوط به ذینفعان.

مددکاری اجتماعی

ماموریت:

زندگی گسترده اجتماعی، شهرنشینی و توسعه شهرها، مهاجرت و افزایش جمعیت، روابط و پیچیدگی­های ارتباطات انسانی و رشد تکنولوژی و دگرگونی های صنعتی در جهان امروز در بروز انواع مشکلات، اختلالات فردی، حوادث و بیماری ها و آسیب های اجتماعی تأثیر بسزایی داشته است. از همین رو نیاز افراد به حمایت و استقرار بهزیستی اجتماعی مبتنی بر دانش اجتماعی، سازمان های بزرگ را برآن داشته تا این امر خطیر را به مددکاری اجتماعی بسپارند.

مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت های خاص می باشد که هدف از آن کمک به افراد، خانواده و گروه ها است تا بتوانند با کاهش و رفع اضطراب ها و ناملایمات، رفاه، امنیت روانی و اجتماعی و رضایت خاطر فردی خود را بدست آورند.

اهم وظایف:

1- تهیه گزارشات ویژه مددکاری در زمینه انواع مشکلات کارکنان بمنظور انعکاس و تصمیم گیری به معاون محترم وزیر و هیأت مدیره محترم اعم از بیماری های صعب العلاج، کفالت والدین، اناث سرپرست خانوار، انتقال و کاریابی کارکنان، بازنشستگی پیش از موعد، بدهی های مالی کارکنان، خانواده کارکنان متوفی، مشکلات خاص معلولین و ...

2- معرفی کارکنان به مراکز خدمات مشاوره بمنظور مشاوره خانوادگی، تحصیلی، پزشکی و ...

3- وصول بودجه وام اضطراری از صندوق­های بازنشستگی صنعت نفت، تسهیم بودجه و ابلاغ به مدیریت­ها و پرداخت به کارکنان واجد شرایط.

4- پرداخت کمک هزینه تحصیلی و هدیه ازدواج به فرزندان شهدا و جانبازان از کارافتاده و حالت اشتغال.

5- رسیدگی به مشکلات و اجابت درخواست جانبازان حالت اشتغال و خانواده محترم شهدا.

6- بررسی و پرداخت مساعدت های بلاعوض ناشی از حوادث غیرمترقبه، بیماری ها، بلایای طبیعی و ارتقاء سطح معیشتی کارکنان.

7- پرداخت هدیه ازدواج، وام مدیریتی، کمک هزینه پیوند کلیه به کارکنان طبق مصوبات و مقررات.

8- انجام مصاحبه های حرفه ای مددکاری و ارائه راه کارهای مناسب بمنظور رفع مشکلات و توانمندسازی مددجویان.

9- تهیه مقالات روانشناسی و علوم اجتماعی جهت مطالعه عموم کارکنان و درج در وب سایت روابط کار و مددکاری اجتماعی.

خدمات درمانی

ماموریت:

نیروی کارسالم پیش نیاز توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است و بزرگترین سرمایه سازمانها، شرکتها و کارخانه های تولیدی محسوب میگردد. درهمین راستا امورخدمات درمانی درمسیر تحقق اهداف عالیه شرکت رسالت خود را بر حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی و روانی کارمندان و خانواده بلافصل و افراد تحت تکفل آنان بنا نموده و درایفای وظایف سازمانی خود افزایش بهره وری مستمر را بعنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه کارخود قرارداده است .

اهم وظایف:

1- رسیدگی به اسناد هزینه های درمانی کارکنان و خانواده ایشان و انجام اقدامات مربوط به دریافت هزینه های درمانی ازطریق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و بیمه درمان تکمیلی

2- ارائه تسهیلات درمانی به کارکنان و خانواده ایشان شامل( صدور و تمدید دفترچه های درمانی صنعت نفت و بیمه تکمیلی و نیز هماهنگی های مربوط به تعیین وقت کلینیکهای تخصصی بیمارستان نفت و...)

3- بررسی مسائل و مشکلات درمانی کارکنان دفتر مرکزی و مناطق عملیاتی و پیگیری درجهت رفع آنها از طریق تعامل با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

4- هماهنگی درجهت انجام معاینات ویژه مدیران و معاینات ادواری کارکنان

5- کنترل روزانه فهرست بیماران بستری شده دربیمارستان نفت و پیگیری وضعیت درمانی همکاران بستری شده دربیمارستان

6- انجام مکاتبات مربوطه با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و مراجع ذیربط آن سازمان ازجمله شورای هزینه ها، کمیسیون پزشکی و ...

7- برنامه ریزی و هماهنگی درخصوص حضور تیم سیار سازمان انتقال خون و انجام عملیات اهدای خون در ایام دهه فجر

8- ارائه مشاوره به همکاران محترم درمورد مسائل و مشکلات درمانی و راهنمایی درجهت تسهیل اموردرمانی ایشان

9- آمادگی جهت حضور و همراهی در صورت بروز حوادث و سوانح احتمالی بمنظور انجام هماهنگی های لازم

10- برگزاری سمینارهای آشنایی با انواع بیماریها

11- اطلاع رسانی از طریق سیستم برید درمورد مسائل آشنایی با انواع بیماریها و راههای پیشگیری

خدمات اداری و اجتماعی

ماموریت:

ایجاد محیطی آرام ،ایمن ومناسب برای نیروی انسانی سازمان که اصلی ترین سرمایه ودارایی هر سازمان وموسسه ای به شمارمی رود مهمترین ماموریت اداره کل خدمات اداری واجتماعی محسوب می شود . این اداره کل با انجام اموری همچون خدمات ترابری به کارکنان جهت انجام ماموریت های اداری ،تامین وتوزیع لوازم مورد نیاز سازمان ،برگزاری وپذیرایی همایشها ومراسم ها ،انجام امورمربوط به تنظیفات وآبدارخانه ها و نامه رسانی ساختمان ازجمله برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط واطمینان از حفظ منافع شرکت ونظارت برعملکرد صحیح آنها، انجام امور تاسیسات ونگهداشت ساختمانهای شرکت،تهیه وتوزیع ناهارهمکاران ومیهمانان سازمان، فراهم کردن تسهیلات وامکانات رفاهی لازم برای ارتقاءروحیه خدمت وتعلق سازمانی همکاران از طریق اجرای برنامه های رفاهی،اجتماعی و.... به کارکنان کمک می کند تا بتوانند ماموریت های محوله را به نحوءاحسن انجام داده که درهمین راستا بارهادرطول روز مورد ارزیابی از سوی همکاران ومسولین قرار می گیرد ازهمین رو تلاش می کند تا با بهبود مستمر عملکرد، سازمان را در نیل به اهداف عالیه یاری رساند.

 

اهم وظایف:

1- استمرار بهینه سازی و صرفه جوئی در مصرف حامل های انرژی ، آب و برق و گاز .

2- نگهداشت ساختمان های شرکت .

3- نظارت بر واحدهای ایمنی ، تاسیسات ، چاپخانه ، تلفن خانه ،مرکز تلفن ، سالن جلسات

4- تعویض چراغ های ساختمان با لامپ های فوق کم مصرف LED .

5- شستشوی نمای ساختمان .

6- سم پاشی ساختمان .

7- واگذاری اموال مازاد و از رده خارج موجود در ساختمان های شیخ بهائی و هفت تیر .

8- خرید و توزیع ملزومات اداری و روزنامه به صورت روزانه .

9- نصب اتیکت اموال بر اجناس و ثبت در دفتر مربوطه .

10- نظارت بر فعالیت واحد آبدارخانه و نظافت ساختمان .

11- آماده سازی سالن جلسات و پذیرائی از مدعوین

12- تنظیم قرارداد اجاره بهاء واحدهای در اختیار شرکت های متقاضی.

13- خرید و تحویل لوازم التحریر فرزندان کارمندان د رمقاطع مختلف تحصیلی

14- ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان .

15- اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص برنامه های گردشگری وزارت نفت .

16- نظارت بر انتخاب فروشنده غذا از نظر کیفیت و بهداشت .

17- تهیه لوازم مورد نیاز آشپزخانه

18- سرویس دهی ( درون و برون شهری ) به کارکنان جهت انجام کارهای اداری.

19- ساماندهی پارکینگ و افزایش 20% ظرفیت آن

20- تهیه آرم های طرح ترافیک جهت رانندگان و مدیران و معاونین و روسای کل .

21- خریدهای جاری اداره مرکزی و امور سیستم ها

22- اقدام جهت برگزاری تاسیسات و ایمنی ، اپراتوری و منشی گری ، تکنسین و تلفن ، نقلیه ، امورخدماتی .

23- ویرایش و به روز رسانی سیستم مکانیزه پیمانکاران .

24- برگزاری جلسات کمیته سیاستگذاری منازل شرکت .

25- برگزاری جلسات کارگروه تلفن همراه .

تشریفات

ماموریت:

ارائه خدمات به موقع و مناسب در خصوص امور کنسولی (اخذ روادید،‌اسکان،‌اقامت،‌ پروانه کار،‌بلیط و ...) مربوط به اشتغال کارکنان خارجی و امور تشریفاتی در جهت ارتقاء اهداف سازمان.

اهم وظایف:

الف-اداره مجوز ها

انجام امور کنسولی واخذ ویزای تجاری جهت ورود میهمانان خارجی، ارائه خدمات به شرکت ها وکارشناسان خارجی شامل اخذ چارت سازمانی جهت فعالیت پرسنل خارجی، روادید باحق کار،
اخذ ویا تمدید پروانه کار، اخذ ویاتمدیدپروانه اقامت و انجام امور مالیاتی کارکنان خارجی

ب-اداره مسافرت و تشریفات

تامین کلیه امور مرتبط با سفر جهت ماموریت داخلی وخارجی مدیران وپرسنل شرکت، ارائه خدمات پشتیبانی فرودگاه تا فرودگاه به میهمانان و بازدید کنندگان خارجی شامل (استقبال وبدرقه فرودگاهی، اسکان، مدیریت سفر وبازدید از مجتمع های پتروشیمی)، خرید هدایای صنایع دستی، برگزاری ضیافت، برنامه ریزی ومدیریت سفر مقام عالی شرکت ومدیران جهت بازدید از مجتمع های پتروشیمی، همکاری در برگزاری وانجام امور تشریفات (جلسات سمینارها، همایش هاو نمایشگاه ها)، همکاری در برگزاری مراسم آغاز عملیات اجرایی و یا افتتاح رسمی طرحهای پتروشیمی، برگزاری تورهای یکروزه ودوروزه ایرانگردی.

ورزش و تربیت بدنی

ماموریت:

در راستای ماموریت های جدید سازمان ضمن نظارت بر فعالیت های ورزش همگانی کلیه شرکت های واگذار شده و برنامه ریزی در جهت حضور کارکنان و خانواده محترم ایشان در المپیادهای ورزشی مصوب با تقبل کلیه هزینه های مربوطه توسط شرکت های خصوصی اقدام نموده است.

اهم وظایف:

1- تهیه ، تدوین واجرای تقویم ورزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1394 و ابلاغ آن به شرکت های تابعه

2- برگزاری و نظارت بر المپیادهای (دختران 18 سال و کمتر،پسران 25 سال وکمتر ، پیشکسوتان و بانوان 26 سال وبیشتر صنایع پتروشیمی و وزارتی و جشنواره جانبازان)،

3- تشکیل کارگروه های تخصصی سند راهبردی ورزش جهت بررسی و تدوین ماده های محول شده از سوی نفت به پتروشیمی)

4- اجاره اماکن ورزشی غیر شرکتی و شرکتی جهت حضور ورزشکاران تیم های رشته های مختلف بمنظور شادابی نشاط و سلامتی ایشان

5- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی این امور برای سال 1395


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.